EN
Zoek icoon

4.1.1 Reflectie op standaard 1, visie en beleid

Is er voldoende draagvlak voor de visie en het beleid van de instelling op het vlak van kwaliteit van het onderwijs? Vindt hierover voldoende externe en interne afstemming plaats?

Fontys heeft met Fontys Focus 2020, TEC for Society en de uitgangspunten voor leren een breed gedragen onderwijsvisie waarin talentontwikkeling centraal staat en waarbij gerichte aandacht bestaat voor authentieke leeromgevingen en professionele leergemeenschappen. Dit komt goed tot uitdrukking in de driehoek student-werkveld-medewerker. We constateren dat er tempoverschillen zijn tussen instituten in de realisatie van de ambities vanuit Fontys Focus 2020. Tegelijkertijd geeft Fontys Focus 2020 richting aan de koers die instituten hebben ingezet. Dat geldt ook voor de vijf uitgangspunten voor leren. Deze uitgangspunten zullen naar verwachting een nuttige richtlijn zijn voor opleidingen om de visie op onderwijs te herijken en verder te ontwikkelen.

De bovenstaande beleidsdocumenten worden wellicht nog niet in alle lagen van de organisatie herkend, maar de inhoud wel. Dat geldt ook voor het kwaliteitsbeleid ‘Kwaliteit volgens Fontys Hogescholen’. Hierin staat de beweging van cijfers naar waarden centraal, waarbij kwaliteitsbeleid in toenemende mate ondersteund wordt door de dialoog met interne en externe stakeholders. Het kwaliteitsbeleid van instituten is in ontwikkeling en beweegt mee in die richting dankzij interne dialoog tussen alle belanghebbenden. Instituten hanteren een kwaliteitsbeleid, vaak daterend uit de periode 2014-2016, waardoor de beweging ‘van cijfers naar waarden’ soms nog verder uitgewerkt moet worden. Er is wel verbinding met de eigen opleidingsvisie, maar er is ‘op papier’ nog niet altijd een herleidbare koppeling met de vijf uitgangspunten voor leren van Fontys. Uit een analyse van het kwaliteitsbeleid van instituten blijkt dat er instituten zijn die een actualisering van hun interne kwaliteitszorg wenselijk vinden (en reeds in hun cyclus gepland hebben).

Onze uitdaging
Wij willen de uitgangspunten voor leren en de TEC-skills steviger en versneld verankeren in de opleidingscurricula.