EN
Zoek icoon

4.1 Standaard 1, visie en beleid

De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs.

Onderwijsvisie
Fontys is een brede kennisinstelling die voor meer dan honderd opleidingen en op het vlak van meer dan honderd kennisthema’s onderwijs en onderzoek verzorgt. Die brede oriëntatie maakt het mogelijk dat studenten zich optimaal kunnen ontplooien. Eenmaal afgestudeerd als professional kunnen zij zich bij Fontys een leven lang verder ontwikkelen. Deze ambitie is verwoord in Fontys Focus 2020 dat in 2016 in nauw overleg met in- en externe belanghebbenden tot stand is gebracht.

Uitgangspunten van leren
De ontwikkeldoelstellingen die Fontys Focus 2020 beschrijft, zijn richtinggevend voor het beleid bij Fontys. In dit strategisch plan staat de driehoek student, medewerker en werkveld centraal. De visie op talentontwikkeling van de student is nader uiteengezet in de nota Fontys Focus Student. De driehoek vormt de basis voor een breed gedragen onderwijsvisie. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de manier waarop instituten – in nauwe aansluiting met het werkveld – ieder hun eigen onderwijsvisie hebben opgesteld. De meeste visiedocumenten van onze instituten spreken over talentontwikkeling, interactie met het werkveld en leren in een authentieke context. In de uitvoering is het zwaartepunt TEC for Society herkenbaar. Er zijn opleidingen die de principes van authentieke leeromgevingen in sterke mate toegepast hebben in hun opleiding, bijvoorbeeld door samen te werken met ‘partners in education’. Een inventarisatie van deze onderwijsvisies leverde – na toetsing aan evidentie – in 2018 vijf uitgangspunten voor leren op. Deze vijf punten beschouwen wij als de manier waarop Fontys het leerproces van studenten vormgeeft:

  1. Iedereen wordt uitgedaagd zijn of haar talenten te ontdekken en maximaal te ontplooien.

  2. Leren vindt zoveel mogelijk plaats in een authentieke leeromgeving.

  3. Leren is samen kennis en vaardigheden opdoen, onderzoeken en ervaren.

  4. De student is primair eigenaar van zijn leerproces.

  5. Leren vindt plaats in een omgeving waarbij studeerbaarheid voorop staat.

0:00
0:00

Kwaliteitsbeleid
De ontwikkeldoelstellingen van Fontys Focus 2020 vragen om een kwaliteitsbeleid waarin medewerkers volwaardig eigenaar zijn van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en organisatie. Fontys streeft naar optimale transparantie over haar resultaten. Om eigenaarschap en transparantie met elkaar te verbinden is de professionele dialoog tussen docenten, studenten en werkveld van belang. Dat bevordert ook een andere focus in het kwaliteitsdenken, waarin waarden een grotere rol spelen.
De instituten en diensten hebben hun kwaliteitsbeleid verbonden aan de planning & control cyclus, in aansluiting op de jaarlijkse actualisering van de kwaliteitsdoelstellingen die in de kaderbrief zijn opgenomen. De meeste instituten hebben een meerjarenplanning waarin actualisering van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitszorg is beschreven. Bij de recente actualisatie van het kwaliteitsbeleid op instituutsniveau is ‘Kwaliteit volgens Fontys Hogescholen’ een kaderstellend en richtinggevend document geworden.

Icoon referentie naar ITK 2013
0:00
0:00

De generieke principes die ten grondslag liggen aan het in 2016 gestarte strategische programma kwaliteitsportfolio worden gemeengoed in onze kwaliteitscultuur. Het kwaliteitsportfolio komt tot stand in een kwaliteitsomgeving waarin het instituut haar interne kwaliteitszorg verbonden heeft aan externe stakeholders.

Aan het kwaliteitsbeleid liggen generieke principes ten grondslag

Waardenset
In gesprekken met medewerkers en studenten is opgehaald welke waarden wij bij Fontys herkenbaar en belangrijk vinden. Dit is gedaan omdat we medewerkers en studenten willen stimuleren het eigen morele kompas verder te ontwikkelen; dit als leidraad bij het maken van keuzes. En wij wilden zichtbaar maken welke waarden helpen om het succes van de student centraal te stellen. We koesteren op alle niveaus de verschillen, maar zoeken ook de verbinding met elkaar in het belang van het succes van de student. Daarbij werken we aan continue verbetering van onderwijs en onderzoek, samen met het werkveld waarvoor we opleiden. Diversiteit, verbinding, transparantie en verbeteringsgerichtheid vormen de kernwaarden van de kwaliteitscultuur bij Fontys.

Waardenset

Kwaliteitsmanagement
In ons beleidsdocument ‘Kwaliteit volgens Fontys Hogescholen’ is beschreven hoe we kwaliteitsambities willen realiseren. Dat vraagt om kwaliteitsmanagement dat niet alleen planmatig en doelgericht is, maar ook inspirerend en reflectief van aard. Het kwaliteitsbeleid brengt beleidsuitgangspunten en principes bij elkaar. Het geeft richting aan de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsmanagement binnen elk instituut en elke dienst. Wat kwaliteit is en wat wij daarover afspreken, proberen wij zo goed mogelijk te vangen in kwaliteitsstandaarden en -doelen. Deze hebben betrekking op zowel kwaliteit van het onderwijs als van onderzoek. Met het zwaartepunt TEC for Society brengen wij focus aan op de onderzoeksthema’s die maatschappelijk relevant zijn (zie ook 3.5) en geven wij richting aan kennis, houding en vaardigheden.
Om te weten of wij ‘de goede dingen doen, en de dingen goed doen’, hanteert Fontys drie types (of niveaus) van kwaliteitsdoelen en daarvan afgeleide indicatoren en afspraken. Elk van deze drie soorten doelen is belangrijk. De doelen, indicatoren en afspraken worden jaarlijks vastgesteld in de kaderbrief, als onderdeel van de planning & controlcyclus en bouwsteen van het management control systeem.

Kwaliteitsdoelen
Kwaliteitsdoelen worden via programma’s, projecten en via de managementcontracten contextafhankelijk en beleidsrijk opgenomen. Ze hebben betrekking op de:

  • ‘kwaliteit die moet’: dit zijn de kaderstellende uitgangspunten, waaronder wetgeving en richtlijnen. NVAO-kwaliteitsstandaarden voor onderwijs en BKO-standaarden voor onderzoek vormen de basis. Medewerkers en docenten beschikken over de juiste kwalificaties.

  • ‘kwaliteit die hóórt’: met de betrokken stakeholders voeren we overleg over wát kwaliteit is, wat wij van elkaar mogen verwachten en hoe wij kwaliteit vaststellen. Deze kwaliteit wordt in dialoog met de stakeholders geëvalueerd en bijgesteld. Een gedragen onderwijsvisie is het startpunt. Deze kwaliteitsdoelen leggen wij vast in prestatie-indicatoren.

  • ‘kwaliteit die inspireert’: in Fontys Focus 2020 zijn de ambities en ontwikkeldoelen vastgesteld. Wij dagen elkaar en onze studenten uit met ons motto: Groei door aandacht en uitdaging.

0:00
0:00