EN
Zoek icoon

4.2.2 Werkveld en onderzoek

Kennispartner
Technologische, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen beïnvloeden en veranderen de wereld om ons heen, nu en in de toekomst. Fontys levert een belangrijke bijdrage aan die noodzakelijke veranderingen. Dat doen we door te voorzien in de behoeften van de student en het toekomstige werkveld. Fontys wil een actieve en betrokken kennispartner zijn voor de regio’s waarin wij actief zijn. Fontys initieert, analyseert en beantwoordt onderzoeksvragen vanuit het werkveld of de samenleving. Hiermee leveren we een proactieve bijdrage aan de kennisagenda voor de regio’s (Fontys Focus Onderzoek).
Fontys biedt studenten een interprofessionele, open en authentieke (verankerd in de praktijk) leer- en onderzoekomgeving. In deze omgeving kunnen ze zich ontwikkelen tot creatieve, ondernemende en innovatieve kenniswerkers die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van bedrijven, organisaties en de beroepspraktijk. In social labs (ook wel professionele ateliers, werkplaatsen, living labs of innovatiecentra genoemd) maken onze studenten zich aan de hand van praktijkvragen de beroepstaken eigen en ontwikkelen ze TEC-skills. Dat doen ze door samen met lectoren, docenten en professionals uit de praktijk aan nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk te werken, veelal in samenwerking met verschillende disciplines.

Twee interessante voorbeelden:

Partnerships Fontys Sportkunde

In 2017 is de opleiding Fontys Sportkunde duurzame strategische partnerships aangegaan met acht publieke en private partijen. Doel: samen streven naar gezondheidsbevordering, sterkere sociale cohesie en deelname aan lokale netwerken. De partnerships zijn de opvolgers van de Interdisciplinaire Physical Activity Centres vanuit Fontys Sporthogeschool. In de partnerships combineren ruim 400 professionals-in-opleiding werk en onderzoek in een beroepsauthentieke leeromgeving. De partners zijn Maastricht Sport, Westelijke Mijnstreek, de gemeente Kerkrade, de gemeente Venlo, Sportief Valkenswaard, Eindhoven Sport, ’s-Port Den Bosch en Vitalis.

De Minor Circulaire Economie

Het maatschappelijke vraagstuk van de circulaire economie biedt nieuwe mogelijkheden om als kennispartner onderwijs, onderzoek en werkveld met elkaar te verbinden. In de minor ‘Circular economy’ leren studenten meer over de (on)mogelijkheden van een afvalvrije economie. Ze leren schakelen tussen zakelijke en maatschappelijke belangen, ze leren creatief, met lef én onafhankelijk te denken, en ze leren interdisciplinaire oplossingen te bedenken. Deze minor is een voorbeeld van innovatief onderwijs dat in nauwe samenwerking met verschillende disciplines uit het werkveld tot stand komt.

Werkplaatsen en praktijkonderzoek
Onderwijs en praktijkonderzoek zijn binnen Fontys sterk verweven. Docenten en studenten participeren substantieel in onderzoek en onderzoekers participeren in onderwijs. Leren is immers onlosmakelijk verbonden met methodisch werken en met innovatie in de beroepspraktijk waarvoor we opleiden. Onderzoekend vermogen stelt onze professionals in staat om (elementen uit) de onderzoekcyclus te gebruiken om systematisch te reflecteren op de stappen in het beroepsproces (reflective practitioner). Onderzoeksvragen (en –fondsen) worden direct opgehaald binnen de beroepscontext en op een vanzelfsprekende manier verbonden met de onderwijspraktijk. Studenten zijn op die manier in hun opleiding doorlopend in contact met de beroepspraktijk. Een goed voorbeeld hiervan is het model van de professionele werkplaats, waar de authentieke beroepscontext van bedrijven en
instellingen als onderzoekomgeving wordt benut. Actuele vraagstukken worden ook in díe omgeving opgepakt, geanalyseerd en opgelost. Fontys werkt momenteel aan het ontwikkelen van methoden om de kwaliteit van professionele werkplaatsen te borgen (project WIN: werkplaats instrumentarium). Het integreren van de beroepscontext in het onderwijs stelt andere vragen aan de professionaliteit en de didactische bekwaamheden van docenten. Docententeams moeten namelijk een beroep doen op nieuwe vormen van onderwijs en toetsing. De interne kwaliteitszorg ontwikkelt zich mee.

Icoon referentie naar ITK 2013
0:00
0:00

Doorwerking
Bij onderzoek gaat het niet alleen om de uitvoering, maar ook om implementatie en het benutten van de uitkomsten. Fontys hecht in dat proces veel waarde aan samenwerking met stakeholders. Doorwerking – het creëren van maatschappelijke of economische meerwaarde – is een proces waarbij de interactie tussen onderzoekers en bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen in alle fasen nodig is én nadrukkelijk gezocht wordt. Dit geldt juist ook voor de start- en ontwikkelingsfase van onderzoek. Met de resultaten uit praktijkgericht onderzoek wil Fontys continu en substantieel bijdragen aan het actualiseren en verdiepen van de inhoud van opleidingen en aan het vergroten van het innovatieve vermogen van onze werkveldpartners. Vanwege de ambitie om een toekomstbestendige strategische samenwerkingspartner te zijn in de regio formuleert Fontys aangescherpte strategische doelstellingen op het gebied van praktijkgericht onderzoek (waaronder het versterken van de werving van fondsen). Peers mogen bijvoorbeeld nog nadrukkelijker worden betrokken bij de opzet, ontwikkeling, evaluatie en bijstelling van onderzoek.

Expertisecentra
Centres of Expertise (CoE) hebben de expliciete opdracht vanuit landelijke Human Capital Agenda’s om zelfstandig waarde te creëren voor het onderwijs met praktijkgericht onderzoek. In deze CoE’s trekken overheid, beroepsonderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven vanuit een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid blijvend als partners op.

Lectoraten
De lectoren van Fontys, tot slot, zijn intermediair en facilitator in het betrekken van externe netwerken in onderzoek en het verwerven van onderzoeksopdrachten, die verbonden zijn met actuele maatschappelijke en toekomstgerichte vraagstukken of onderzoeksvragen in het werkveld. Van de lector verwachten we dat deze vanuit zijn of haar netwerk de verbinding met de beroeps- en kennisomgeving op het goede niveau kan maken.