EN
Zoek icoon

4.2.4 Internationalisering

Internationalisering is noodzakelijk. Internationalisering zorgt ervoor dat studenten inventiever en ondernemender worden en uiteindelijk succesvoller zijn. De internationale ervaring die studenten opdoen, draagt bij aan de ontwikkeling en innovatie in het werkveld. Wij bereiden studenten voor op een werkveld dat zelf sterk geïnternationaliseerd is.

Internationalisering als kwaliteitskenmerk
Internationalisering binnen Fontys draagt bij aan de ontwikkeling van competenties om met multiculturele situaties om te gaan. In onze internationaliseringsvisie namen wij de ambitie op dat in 2020 alle afgestudeerden internationaal en intercultureel competent zijn. Dat is de ambitie van Fontys, zoals afgesproken in 2016. Dit is ook in lijn met het advies uit de vorige Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK uit 2013). Fontys zorgt ervoor dat het aangeboden onderwijs het internationale karakter van de regio weerspiegelt. Ook zorgen we ervoor dat onze afgestudeerden optimaal voorbereid zijn om zich in een regionale én internationale omgeving te handhaven. Daarmee kunnen zij een betekenisvolle bijdrage leveren aan de omgeving waarin zij werken.
Er zijn diverse internationaliseringsmogelijkheden; instituten maken de eigen relevante keuzes daarin. Het blijkt dat instituten aandacht hebben voor met name het aangaan van internationale partnerships, het faciliteren van internationale stages voor studenten, de internationalisering van het curriculum en dat deelname van medewerkers aan internationale netwerken gestimuleerd wordt.

Icoon referentie naar ITK 2013
0:00
0:00

Fontys heeft in de voorbije jaren impulsen gegeven aan internationalisering en deze trend zal zich de komende jaren nog doorzetten. De meeste instituten hebben een internationaliseringsvisie als (soms integraal) onderdeel van de opleidingsvisie. Ook blijven de meeste instituten de ambitie hebben om door te ontwikkelen, omdat een deel van de doelen nog niet volledig gerealiseerd is. Om een helder beeld te krijgen van de ontwikkelingen en ambities binnen de diverse instituten is in het voorjaar van 2018 een ‘stand van zaken’ inventarisatie gemaakt, die bruikbare inzichten oplevert. Gebleken is dat de aantallen studenten die een semester in het buitenland studeren, in de afgelopen zes jaar meer dan verdubbeld zijn. Het aantal internationale stages is in dezelfde periode zelfs bijna verdrievoudigd. Ook de docentmobiliteit is in de afgelopen zes jaar verdubbeld. Heel veel instituten hebben reeds een eigen netwerk van partneruniversiteiten. Desondanks leeft ook het gevoel dat deze samenwerking intensiever kan zijn dan nu het geval is.

Kennisnetwerk internationalisering
Fontys wil studenten meer en explicieter betrekken in het aangaan van (internationale) partnerships en onderzoeken. Want ook al kunnen we constateren dat er de afgelopen jaren vorderingen zijn geboekt, toch heeft Fontys besloten extra stappen te zetten om internationalisering structureel naar een hoger plan te brengen. Dit moet gebeuren op een wijze die ervoor zorgt dat álle studenten bereikt worden, dat docenten meer betrokken worden, en dat het partnerbestand strategischer beheerd wordt. Op basis van conclusies van de taskforce internationalisering is een vervolg gegeven via het kennisnetwerk internationalisering waarin langs drie lijnen de verdere ontwikkeling gestimuleerd wordt:

  1. internationaliseren van het curriculum

  2. internationale en interculturele competenties en multiculturaliteit

  3. strategisch partnerbeheer.