EN
Zoek icoon

4.2.6 Reflectie op standaard 2, uitvoering

Hoe verwezenlijkt Fontys haar onderwijsvisie?

Fontys verwezenlijkt de onderwijsvisie door beleidsacties en –processen waarbij de interactie tussen studenten, werkveld en medewerkers centraal staan. We constateren hierbij dat er tempoverschillen zijn tussen instituten. Samenwerking is nodig om studiesucces te realiseren, maar de gewenste samenwerking komt niet altijd vanzelf op gang. Verschillen in ontwikkelfase en in de mogelijkheden van instituten en diensten kunnen belemmerend werken. Op basis van o.a. het accreditatieportret kunnen we echter vaststellen dat de kwaliteit in alle gevallen tenminste voldoende of zelfs goed is.

Wij zijn sterk in de verbinding met het werkveld; de student staat hierbij centraal. Het werkveld is continu aan veranderingen onderhevig: sectoren, vakgebieden en beroepen vloeien in elkaar over. Innovaties vinden plaats op het snijvlak tussen werkveld, onderzoek en onderwijs. Dat stelt hoge eisen aan de actualiteit en relevantie van onze opleidingen. Wij zijn van mening dat de bestaande decentrale sturingsfilosofie en werkwijze weliswaar op regionaal gebied toegevoegde waarde hebben, maar dat de decentrale benadering ook leidt tot versnippering op onderzoeksgebied. We hebben meer kansen om te leren van elkaar over de grenzen van het eigen instituut of de eigen opleiding heen. We stimuleren op veel manieren het onderlinge lerende vermogen en ontwikkelen in een richting waarin beter gebruik gemaakt wordt van elkaars ervaringen.

Onze uitdaging
De omvang van Fontys, de geografische spreiding en de diversiteit van ons aanbod op instellingsniveau vormen een stevige uitdaging, om continu beleid, processen en systemen af te stemmen op zowel uitgangspunten voor leren als op de steeds veranderende omgeving. De tweede uitdaging: internationaliseringsactiviteiten intensiveren. Een derde uitdaging: hoe kunnen we de benodigde stappen zetten op het vlak van informatievoorziening en digitalisering van processen? Dan doelen we met name op inhoudelijke kennisdeling en kennisdisseminatie, maar ook op de digitale infrastructuur en de digitalisering van onderwijs en processen.