EN
Zoek icoon

4.2 Standaard 2, uitvoering

De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, blijkend uit passende beleidsacties en -processen met name op het gebied van personeel, toetsing, voorzieningen, en studenten met een functiebeperking.

De driehoek als basis
Hoe verwezenlijken we bij Fontys onze onderwijsvisie uit Fontys Focus 2020 en de uitgangspunten voor leren? Dat gebeurt via beleidsacties en –processen op diverse terreinen. Hierbij houden we rekening met de verschillende ontwikkelfases en omgevingen van de diensten en instituten. De relevante stakeholders zijn betrokken in het proces van beleidsvorming. De uitvoering van de processen bevordert de toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs. De primaire onderwijsprocessen voldoen aan de NVAO-kwaliteitseisen en aan de wet- en regelgeving voor het hoger onderwijs. De ondersteunende processen, zoals zorgvuldige besluitvorming en zaken als documentbeheer en beheersing van registraties, zijn daarbij gewaarborgd (denk aan beheer van persoonsgegevens, studievoortgang en –resultaten, onderwijsproducten, bewijzen van competenties en dergelijke).

Hoe wij onze onderwijsvisies en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek realiseren, lichten wij hieronder toe aan de hand van de volgende beleidsacties en -processen. Allereerst komt de driehoek student-werkveld-medewerker aan bod. Vervolgens lichten wij het internationaliseringsbeleid toe (mede naar aanleiding van de ITK uit 2013) en sluiten tot slot af met de wijze waarop beleid en processen rond voorzieningen uitgevoerd worden.