EN
Zoek icoon

4.3.1 Reflectie op standaard 3, evalueren en monitoren

Hoe monitort de instelling dat zij de visie op kwaliteit realiseert?

Fontys heeft op meerdere manieren geborgd dat beleidsdoelstellingen m.b.t. onderwijskwaliteit stelselmatig worden geëvalueerd. Het monitoren en meten van kwaliteit leidt tot bijstelling van beleid en activiteiten. Vanuit het programma kwaliteitsportfolio wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van manieren waarop kwaliteit geëvalueerd kan worden, met nadrukkelijke aandacht voor de kritische dialoog met peers en stakeholders. Ongeveer de helft van de instituten van Fontys participeert inmiddels in dit programma.

Uit de besturingscyclus is op te maken dat de relevante onderwerpen geagendeerd worden om op korte en lange termijn bestuurlijk effectief te kunnen zijn. Ook is aantoonbaar dat Fontys bijstuurt op basis van prestaties en evaluaties. Evaluaties geven in die zin tijdig en nuttige informatie en risico’s worden gesignaleerd. Het College van Bestuur reflecteert regelmatig op de kwaliteit van de inhoudelijke bestuurlijke meningsvorming en besluitvorming.

Op basis van ons accreditatieportret, een goed imago, hoge naamsbekendheid, marktpositie en de frequente aandacht in de pers en sociale media mag geconcludeerd worden dat Fontys impact heeft op de maatschappij om zich heen. Wij verleggen in 2019 in onze overlegstructuur enkele accenten, zodat wij de impact van beleidskeuzes beter kunnen monitoren en de ontwikkelingsgerichtheid en het innovatievermogen te kunnen versterken (nieuwe commissiestructuur). Reflecterend concluderen wij dat het monitoren van kwaliteit een combinatie is van ‘hard en soft controls’; er is een sluitend en goed functionerend management control systeem ingericht én er is bewuste aandacht voor onze cultuur, waardenset en diversiteit van instituten om de realisatie van kwaliteitsdoelen en ambities te evalueren.

Met deze zorgvuldig vormgegeven governance via toezicht en interne beheersing kan een redelijke zekerheid geboden worden dat de instelling de kwaliteit kan monitoren. Wij zijn van mening dat het systeem van interne risicobeheersing effectief is in relatie tot de doelstellingen. Er is sprake van systematische sturing op kwaliteitsverbetering via een robuuste planning & controlcyclus, die zowel gericht is op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek als van de ondersteunende processen en de bedrijfsvoering. Bovendien is er voortdurend aandacht voor het eigenaarschap en de kritische evaluaties en reflectiemomenten die docenten, lectoren, examencommissies en management met elkaar organiseren.

Onze uitdaging
De feedback en inzichten op het gebied van kwaliteit moeten leiden tot verbeteringen en vernieuwingen. Dat is één. Daarnaast moet deze informatie deelbaar zijn binnen de organisatie – en dus bruikbaar en toepasbaar voor andere werkvelddisciplines, instituten en domeinen. Wij willen de kansen beter benutten om informatie over de kwaliteitsresultaten (good & learning practices) te delen, zodat we het onderwijs echt verder kunnen ontwikkelen. Mede om die reden zien wij graag dat meer instituten meedoen in het programma kwaliteitsportfolio.

Icoon referentie naar ITK 2013