EN
Zoek icoon

3.4 Organisatievorm

Zoals gezegd: het College van Bestuur stuurt op hoofdlijnen en op basis van een richtinggevende strategische agenda, kaders en governance regels (‘pas toe of leg uit’). De directeuren dragen integrale verantwoordelijkheid voor hun eigen instituut of dienst. De gedachte hierachter is dat een instituut optimaal kan acteren in de eigen opleidingscontext met bijbehorend werkveld én vanuit de eigen ontwikkelingsfase.
Het gevolg is dat elke opleiding haar eigen waardevolle ‘couleur locale’ heeft. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden zo dicht mogelijk bij het primaire proces belegd: op het niveau van domeinen, instituten, opleidingen of teams.

Kortom: de instituten en ondersteunende diensten hebben ruimte om op eigen wijze, passend bij de eigen ontwikkelingsfase, met toegekende middelen primaire en ondersteunende processen op het gebied van onderwijs en onderzoek uit te voeren. Voorwaarde is dat gemaakte keuzes aantoonbare meerwaarde voor het onderwijs hebben.

Bij het maken van beleidskeuzes en bij de evaluatie van de performance van instituten en diensten onderscheiden we verschillende typen (kwaliteits-)doelstellingen en daarvan afgeleide indicatoren en afspraken. Jaarlijks worden deze aangescherpt of geactualiseerd en vastgesteld via de kaderbrief. De kaderbrief vormt de basis voor de managementcontracten en –rapportages (en voor de meerjarenbegroting). Vertrekpunt van dit besturingsmodel is de verticale sturing, gebaseerd op mandaatverlening van College van Bestuur naar directeuren, en sturing op (kwaliteits-)doelen via managementcontracten (voor instituten en voor diensten) en -rapportages. Om als instelling de strategische ambities te kunnen realiseren is echter meer samenwerking wenselijk. Dit organiseren wij via flankerende centrale en/of horizontale sturing, onder meer door:

  • programma’s die gericht zijn op organisatie- en onderwijsontwikkeling: flexibilisering van deeltijdonderwijs, studiesucces en kwaliteitsportfolio.

  • profilering van het onderzoekzwaartepunt TEC for Society door gericht te investeren in werkveld- en vakoverstijgende clustering van kennisthema’s.

  • besturing van de informatievoorziening (inclusief het inrichten van een portfolioboard).

  • realisatie van het huisvestingsprogramma 2015-2024.