EN
Zoek icoon

1. Uitnodiging

Even terug in de tijd: in 2013 bracht een onderzoekspanel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een bezoek aan Fontys Hogescholen (hierna afgekort tot Fontys) in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Nu, bijna zes jaar later, bereiden we ons voor op een volgend bezoek van het NVAO-panel. In de tussentijd is er veel gedaan, veel gebeurd en veel veranderd. Natuurlijk is niet alles foutloos verlopen en natuurlijk is er nog volop ruimte voor verbetering. Het overkoepelende beeld is echter positief: Fontys staat er goed voor. In februari en maart 2019, tijdens de nieuwe ITK, zal dit naar voren moeten komen.

0:00
0:00

Deze zelfevaluatie vormt een belangrijke stap van het ITK-proces. Wie dit document leest, maakt kennis met Fontys: wie zijn wij en waar staan wij voor? Aan de hand van vier samenhangende vragen (de NVAO-standaarden) leggen we uit hoe onze instelling en onze kwaliteitszorg georganiseerd zijn en hoe wij duurzaam werken aan ontwikkeling en verbetering van onderwijs en onderzoek. Wij nodigen u uit om tijdens het verkennend en verdiepend onderzoek onze reflecties en conclusies uit deze zelfevaluatie te toetsen.

De centrale vragen die wij willen beantwoorden, zijn: zorgt de kwaliteitszorg ervoor dat we onze visie op goed onderwijs en onderzoek realiseren? En: werkt onze instelling duurzaam aan ontwikkeling en verbetering? Uit deze zelfevaluatie zal blijken dat wij een positief beeld hebben over de kwaliteitsgerichtheid van Fontys. De performance is over het geheel voldoende tot goed. Studenten, werkveld en medewerkers werken continu samen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

Tegelijkertijd staan wij voor uitdagingen. Daar sluiten we onze ogen niet voor. Integendeel: we gaan er graag over in gesprek. Wij nodigen u als NVAO-onderzoekpanel dan ook uit om – naast de toetsing van de standaarden – ons bijvoorbeeld op onderstaande actuele thema’s inzichten mee te geven:

  • Hoe kunnen we het lerend vermogen van onze organisatie vergroten en met meer impact innovatieve oplossingen ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken?

  • Hoe kunnen we onze maatschappelijk relevante visie ‘TEC for Society’ versneld waarmaken en breder trekken? TEC staat voor Technology, Entrepreneurship and Creativity skills. Over het DNA van Fontys leest u meer in hoofdstuk 3.

Het proces dat wij hebben doorlopen om tot deze zelfevaluatie te komen, is intensief en waardevol geweest. We hebben met studenten, medewerkers, werkveld en toezichthouders op verschillende manieren een dialoog gevoerd over de inhoud van dit document. Hoe kijken wij aan tegen kwaliteit? Waaruit blijkt dat wij de goede dingen doen en dat wij de dingen goed doen? Het zijn vragen die wij elkaar blijven stellen binnen Fontys.

Tot slot blikken wij terug op de afgelopen zes jaar. Jaren waarin Fontys een ontwikkeling doormaakte ‘van cijfers naar waarden’. Jaren ook waarin Fontys zich meer met de buitenwereld ging verbinden. De aandacht voor dialoog, eigenaarschap, en transparantie over de kwaliteit van onderzoek en onderwijs is in toenemende voel- en zichtbaar geworden binnen Fontys. De aandachtspunten en aanbevelingen die destijds aan ons werden meegegeven, hebben we ter hand genomen.

De interactieve webomgeving stelt u als lezer in staat om aanvullende of ondersteunende informatie of voorbeelden op te vragen. Het geheel van teksten en voorbeelden is zo samengesteld dat u kunt beoordelen of en in hoeverre Fontys voldoet aan de vier NVAO-standaarden. Om een meer levendig en verdiepend beeld te krijgen, kunt u in deze digitale portal de authentieke beelden en bijlagen bekijken. Wij wensen u veel plezier bij dit inkijkje in onze prachtige Fontys-organisatie.

De verdere opbouw van dit document is als volgt:

  • Hoofdstuk 2: Samenvatting

  • Hoofdstuk 3: Fontys: een kennismaking

  • Hoofdstuk 4: Zelfevaluatie ITK-standaarden

  • Hoofdstuk 5: Conclusies

  • Hoofdstuk 6: Centrale Medezeggenschapsraad

  • Hoofdstuk 7: Overzicht brondocumenten

0:00
0:00

De wijze waarop Fontys invulling geeft aan de kwaliteitsafspraken (die volgen uit het sectorakkoord), lichten we toe in het afzonderlijk toegevoegde rapport. De beoordeling hiervan vindt gelijktijdig plaats met de Instellingstoets Kwaliteitszorg.

Wij zijn er vooral trots op dat studenten en professionals in de Fontys-gemeenschap iedere dag opnieuw uitgedaagd worden om te groeien. Onze studenten, docenten, lectoren, medewerkers en alumni vertellen vaak hun persoonlijke ervaringen via hun eigen accounts op Instagram, Twitter en YouTube. Met #wijzijnfontys bundelen we hun verhalen en om die reden kozen we dezelfde titel voor de zelfevaluatie. We geven zo een authentiek beeld over hoe het is om te studeren of te werken bij Fontys. Wij nodigen u graag uit om ons onderwijs te ervaren en ontvangen u graag in februari en maart 2019!

College van Bestuur,

Nienke Meijer
Hans Nederlof
Joep Houterman