EN
Zoek icoon

4. Zelfevaluatie ITK-standaarden

In dit hoofdstuk reflecteert Fontys op de volgende centrale vragen van de NVAO:

Verzekert de kwaliteitszorg (systeem én cultuur) de realisatie van onze onderwijsvisie? En: werkt de instelling duurzaam aan ontwikkeling en verbetering?

Bij de beantwoording van deze vragen maken we gebruik van de vier ITK-standaarden:

  • Standaard 1: De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs.

  • Standaard 2: De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, blijkend uit passende beleidsacties en -processen met name op het gebied van personeel, toetsing, voorzieningen, en studenten met een functiebeperking.

  • Standaard 3: De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot onderwijskwaliteit realiseert. Daarbij betrekt zij relevante stakeholders.

  • Standaard 4: De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de verbetering van haar onderwijs.